Езотерика

Намалена цена! Книга за прераждането Уголеми

Книга за прераждането

Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно

24

Нова

Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа. 

Учителя

Повече детайли

1 книга на склад

11,90 лв

-15%

14,00 лв

Добави в списъка ми с желания

Година2013
ИздателствоЛогос
Страници270
Корицимеки

...откъси от книгата

Предговор:

Прераждането е дар, за да се преработиш и освободиш от себе си.

 Елеазар Хараш

 

Прераждането е дадено, за да се разруши земното мислене, което е и врагът на човека.

 Елеазар Хараш

 

Ще се прераждаш, докато се освободиш от себе си, от невежеството си, което наричаш знание.

 Елеазар Хараш

 

Земното прераждане е като земното мислене: то е грабител. Ти трябва да ограбиш грабителя.

 Елеазар Хараш

 

Прераждането на глупавия е врата към смъртта. Прераждането на разумния е врата към светлината. Прераждането на мъдрия е врата към Бога.

 Елеазар Хараш

 

Който си остава със земното мислене, се преражда отново в невежеството.

 Елеазар Хараш

 

Останеш ли умствен, ти си убиец на Истината. Останеш ли религиозен, ти си убиец на Любовта. Не бъди умствен но духовен; не бъди религиозен, но бъди Любов, бъди син на Бога.

 Елеазар Хараш

 

Чудно е да изоставиш невежеството на религията и да се преродиш в светлината на Бога.

 Елеазар Хараш

 

Ще се прераждаш, докато станеш любящ като Бога, мъдър като Всевишния, и Истина като Абсолюта; дотогава ще се учиш на единение с Неговата Воля.

 Елеазар Хараш

 

Щом не търсиш Истината, тогава всяко прераждане ще ти носи все нови и нови заблуждения.

 Елеазар Хараш

 

Който се е посветил на Бога, във всяко прераждане той се храни с манна.

 Елеазар Хараш

 

Любовта слиза, но тя не е в прераждането, тя е свободна.

 Елеазар Хараш

 

Ти се прераждаш, за да намериш духовния си подход към съществата и древния си подход към Бога.

 Елеазар Хараш

 

Ти се прераждаш, за да се изцелиш от рая и от ада, защото твое е Царството Божие.

 Елеазар Хараш

 

Който се е освободил от прераждането, той се е домогнал до Хранилището и там е открил Книгата за тайното Вдъхновение.

 Елеазар Хараш

 

Посветеният суфи не е прероден; той само е слязъл да сподели що е Любов към Бога за тези, които са сътворени от прах и вятър.

 Ал Халладж

 

Прероденият слиза, за да умре и да научи нещо, а суфи слиза, за да плува в Бога.

 Ал Халладж

 

Който се ражда и преражда, не познава себе си. Който е препълнен с Бога, слиза само за да тържествува в Бога.

 Ал Халладж

 

Отстраних прераждането, на негово място поставих Бог в себе си и се опияних.

 Ал Халладж

 

Разруших рая, разруших и прераждането, защото избрах единствено Бог и Бог ме избра.

 Ал Халладж

 

Който се е разтворил в Бога, не се преражда; той само слиза и възлиза. Слиза като цвете и възлиза като аромат.

 Ал Халладж

 

Който се преражда, той се явява да се учи, а който слиза, той има в себе си Бог като Повелител и Приятел.

  Ал Халладж

 

Преродените пият вода, а суфи пият ежедневно Бога.

 Ал Халладж

 

Прероденият се учи, разумният се изумява, суфи се слива.

 Ал Халладж

 

В света сме преродени като хора, в Бога сме родени като Любов, а в Абсолюта сме Нищо, Безкрайност.

 Ал Халладж

 

Ако прероденият търси единствено Бога, то Бог ще го води единствено към Себе Си, но ако прероденият търси себе си, Бог ще го води в заблуждение, та да изучи заблужденията.

 Ал Халладж

 

Който е поискал да греши, злото се е преродило в него.

 Ал Халладж

 

Ти се прераждаш, за да превърнеш собствената си отрова в мед.

 Ал Халладж

 

Радостта се преражда, скръбта се преражда, но Любовта е свободна – тя е всякога съществуваща, защото е пълна преданост.

Ал Халладж

 

Любовта идва върху суфи като ураган, като разярен вятър, дига суфи високо в Бога и го отнася далече от прераждането, а суфи нищо не помни освен този чуден разярен поток на Бога.

 Ал Халладж

 

 

 

АУМ

Елеазар Хараш 

Август, 2013 г.

 

Откъси:

 

I. ПРЕРАЖДАНЕ  СЪЩЕСТВУВА

 Има ли прераждане?

 

Въпросът е дали човек се преражда, или не. Смисълът на живота е в прераждането... Това не е произволен закон. Това е законът на Битието. В света всичко се преражда, без изключение, и не само веднъж, но милиони пъти се преражда.

 

 Питате има ли прераждане. Ако искате да прогресирате, има прераждане; ако искате да седите на едно място, няма. Този въпрос за пре-раждането са го засягали мнозина, но много по-върхностно. 

 

Човек... има далечен произход. Човек е дохож-дал много пъти на Земята и си е заминавал...

 

 Вие сте идвали много пъти на Земята в разни форми. Дали помните това, или не, дали го приз-навате, или не, това е написано в аналите на природата. Какво вярвате вие, това не е важно; важно е какво е написала природата.

 

 Като се говори за прераждането, мнозина не го признават, но това не е важно. Какво от това, че някой не признава известен факт? Независимо (от) това фактът е налице. Хората са съществували и преди историческите времена, съществуват и днес. Те се раждали и прераждали, благодарение на което придобивали по нещо ново, усъвър-шенствали се. Човек се преражда, но с нови имена. 

 

Материалистите мислят, че животът е само на Земята. Щом умре човек, всичко се свършва с него. Теософите пък мислят, че като замине човек за другия свят, там ще прегледа живота си, който е прекарал на Земята, ще научи при-чините за всичко преживяно и отново ще се вър-не на Земята. 

 

Помнете: Човек не иде за пръв път на Земята. Ако сте за пръв път на Земята, как ще си обяс-ните противоречията във вашия характер? Ако за пръв път излизате от Бога, трябва да бъдете чисти, да Го познавате. Така ли е всъщност? По-вечето хора не познават Бога, защото са се отк-лонили от правия път. Значи, човек не е излязъл сега от Бога, но преди хиляди години. 

 

...Когато Бог разрушава едно тяло, Той дава на тази душа друго по-хубаво тяло.

 

 Важно е за вас факт ли е прераждането, или не е факт. Ако прераждането е факт в природата, разбери го, както искаш. Фактите не могат нито да се отричат, нито да се доказват. 

 

Някои не приемат, че човек може да се пре-ражда... Нещата независимо от всичко това си съществуват в природата. Той няма да бъде в съ-щата форма, каквато е имал в първо време, но ще се яви в една нова форма. 

 

Раждането подразбира именно това, че не за пръв път човек иде на Земята. Колко пъти човек е слизал от парахода и спирал на земното прис-танище! 

 

Колко пъти досега човек е дохождал на Зе-мята! Мислете върху тази идея. – Как е възможно да сме дохождали много пъти на Земята? – Да се задава такъв въпрос, не е логично. Ако уче-никът отиде само един ден на училище, може ли той да стане професор? Най-малко му тряб-ват 16 години учене по 365 дена, за да стане учен. Това са няколко хиляди дни. Чудно нещо, как съвременните хора могат да вярват, че само в един ден човек може да придобие толкова ка-чества! 

 

– Има ли прераждане? – Има прераждане, но то се осмисля само когато дойдеш при по-добри условия, между хора, с които се разбираш. Ако в тоя живот не изработиш по-добри условия за бъдещия, прераждането няма смисъл. При вся-ко прераждане условията трябва да се подоб-ряват. 

 

Ако някои религиозни хора слушат тия не-ща, ще кажат: „Това учение е еретическо, не е по Бога“. Чудно нещо! Да се казва на хората, че те се раждат и прераждат, не било по Бога, а да отиват на бойното поле да се бият и убиват, това е по Бога. При това някои религиозни твърдят, че никъде в Писанието не се говори за прераж-дането. Казвам: На всяка страница в Писанието се говори за прераждането, но то се отнася само за онези, които имат очи и могат да виждат, и за онези, които имат уши и могат да чуват.

 

Съдържание:

I. ПРЕРАЖДАНЕ СЪЩЕСТВУВА......................................... 13

 Има ли прераждане?................................................. 13

 Какво нещо е прераждането?.................................... 31

 Прераждането според индуската и египетската философия........... 35

 Необходимост от прераждане................................... 40

 Целта на прераждането............................................. 42

 Човек е минал през всички форми на живота.......... 45

 Човек идва и като мъж, и като жена.......................... 50

 Идва като малко дете................................................ 53

 След колко години се преражда човек?.................... 56

 Колко пъти идва човек на Земята?............................ 60

 Докога ще се преражда?............................................ 63

 Завършване на земното развитие.............................. 68

 Среща на сродните души........................................... 71

 Ще видите миналите си съществувания..................... 72

 Тълкуване на Библията.............................................. 75

 

II. ОКУЛТНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ПРЕРАЖДАНЕТО....................... 79

 Възможности за човека............................................. 79

 Човек пожелава да дойде отново на Земята.............. 82

 В закона на прераждането......................................... 85

 В закона на Любовта................................................ 123

 Широко разбиране за прераждането...................... 126

 

  III. ПРЕРАЖДАНЕТО – ЗАКОН НА РАЗВИТИЕТО.................. 130

 Придобиване на опитности..................................... 130

 Изработване на характер........................................ 133

 Придобиване на дарби, способности и добродетели................134

 За да се прояви като гений....................................... 137

 Изискват се много животи....................................... 139

 

  IV. ЗАКОН ЗА ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДСТВИЯ......................................................... 143

 Миналите прераждания се изявяват в сегашния живот.........................................143

 Сегашният живот определя бъдещите прераждания..................................................... 153

 Развой в отношенията между хората...................... 158

 

 V. ДА СЕ РАЗБЕРЕ ПРАВИЛНО........................................ 169

 Необходимо е разбиране........................................ 169

 Не отлагайте нещата за друг живот.......................... 178

 Ученикът трябва да има предвид............................ 189

 Прераждането не разрешава въпросите.................. 194

 

 VI. ПРЕРАЖДАНЕТО – ЗАКОН НА ОГРАНИЧЕНИЕТО...................... 201

 Защо човек е влязъл в ограничението на прераждането?.............201

 Ще ви върнат отново на Земята............................... 203

 Ще се раждат и прераждат...................................... 209

 Вие носите погрешките на миналото....................... 213

 Законът на кармата................................................. 215

 Изплащане на дълговете......................................... 220

 Лошите условия....................................................... 222

 В закона на забравата.............................................. 227

 Връщат се назад и деградират................................. 229

 

 VII. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРЕРАЖДАНЕТО..................... 235

 Да измени закона на своето прераждане................ 235

 Да се роди изново................................................... 237

 Вечен Живот............................................................ 252

 

БИБЛИОГРАФИЯ............................................................ 267

Отзиви

Оценете книгата

Книга за прераждането

Книга за прераждането

Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа. 

Учителя

Оценете книгата

30 други продукти в същата категория: